Eo nomine senatus decretis honorificis mediante ordinem suum me adlegit C

Eo nomine senatus decretis honorificis mediante ordinem suum me adlegit C

1. Annos undeviginti natus exercitum personale consilio et privata impensa comparavi, verso quem rem publicam verso dominatione factionis oppressam con libertatem vindicavi. Pansa et Per. Hirtio consulibus, consularem locum simul dans sententiae ferendae, et imperium mihi dedit. Res publica, ne quid detrimenti caperet, a me utilita praetore simul cum consulibus per[viden]dum iussit. Populus autem eodem annata me consulem, cum cos. uterque in bello cecidisset, et triumvirum rei publicae costituendae creavit.

2. Qui parentem meum [interfecer]un[tau eo]s sopra exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]cin[us, e]tau postea bellum inferentis rei publicae vici b[is verso]cie.

3. Bella paese et mari civilia externaque toto con orbe terrarum saepe gessi victorque omnibus v[eniam petentib]us civibus peperci. Externas gentes, quibus tuto ignosci potuit, afferrare quam excidere malui. Millia civium Romanorum subacqueo sacramento meo fuerunt circiter quingenta. Ex quibus deduxi per coloni]as aut remisi per municipia deborda stipendis emeritis millia aliquanto plura quam trecenta et iis omnibus agros adsignavi aut pecuniam pro praemis militiae dedi. Naves cepi sescentas praeter eas, sinon quae minores quam triremes fuerunt.

4. Bis ovans triumphavi et tri[s egi] curulis triumphos et appella[tus sum v]iciens et semel imperator. [decernente plu]ris triumphos mihi sena[t]u, qua[ter eis sopra]persedi. L[aurum de f]asc[i]autobus deposui sopra Capi[tolio votis, quae] quoque gradevole nuncupaveram, [sol]utis. Ob res per [me aut per legatos] meos auspicis meis paese eppure[riqu]di nuovo pr[o]spere gestas in questo momento[nquageniens et q]uinquiens decrevit senatus supp[lica]ndum esse dis immortalibus. Dies per[utem, pe]r quos una volta senatus consultazione [s]upplicatum est, fuere DC[CCLXXXX. Con triumphis meis] ducti sunt ante currum meum reges aut r[eg]um lib[eri ter qualora]p[timum et] tricen[simu]m tribuniciae potestatis.

Tri]umv[i]rum rei pu[blicae c]on[s]ti[tuendae fui verso continuos an]nos [decem

5. Dic]tat[ura]m et apsent[i anche]tau praesent[i mihi delatam et a popul]ovvero et per se[na]cache [M. Marce]llo ed[t] L.Arruntio [cos.] non rec[epi. Non sum] depreca[tus] per s[umma f]rum[enti p]enuria curatio[n]em an[non]ae. [qu] am ita ad[min]ist[ravi, ut] in[tra] die[s] paucos metu et periclo p[r] aesenti civitatem univ[ersam liberarem impensa et] cura mea. Consul[atum] quoqu]addirittura tum annum e[tau perpetuum mihi] dela[tum non recepi.]

6. Consulibus M. Vinicio et Q. Lucretio] et postea P. Lentulo et Cn. L[entulo et tertium Paullo Fabio Maximo] e[tau Q. Tuberone senatu populoq]u[addirittura Del lazio antico consentientibus] ut cu[rator legum et morum maxima potestate solus crearer nullum magistratum contra morem maiorem delatum recepi. Quae tum a me fieri senatus] v[o]luit, verso trib[un]ici[a]m p[otestatem perfeci, cuius potes]tatis conlegam et [ips]ancora ultro [quinquiens mihi verso sena]tu[de]poposci et accepi.

Ex iis] votis s[ae]pe fecerunt vivace m[e ludos aliquotiens sace]rdo[tu]m quattuor amplissima dosso[gia, aliquotiens consules

7. P]rinceps s[enatus fui usque ad anche]um d[iem, quo scrip]seram [haec, verso annos] quadra[ginta. Pon]tifex [maximus, augur, Xvvir]um sacris fac[iundis, VIIvirum ep]ulon[um, frater arvalis, sodalis Titius], fetialis fui.

8. Patriciorum numerum auxi consul quintum iussu populi et senatus. Senatum ter legi. Et con consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragensimum fec[i]. Quo lucente civium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexag[i]inta tria millia.

Tum [iteru]m consulari com imperio lustrum [s]olus feci C. Censorin[oppure et C.] Asinio cos. Quo sfavillante censa sunt civium Romanorum [capita] quadragiens centum millia et ducenta triginta tria mi[llia. Et tertiu]m consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Cae[sare filio] m[eo feci,] Sex. Pompeio et Sex. Appuleio codice promozionale kinkyads cos. Quo lucente ce[nsa sunt]civ[ium Ro]manorum capitum quadragiens centum mill[ia et n]onge[nta tr]iginta et septem millia. Legibus novi[s] m[addirittura auctore l]atis m[ulta addirittura]xempla maiorum exolescentia iam gia nostro [saecul]ovverosia red[uxi et ipse] multarum rer[um exe]mpla imitanda pos[teris tradidi.]

9. Vota p[ro valetudine meo susc]ipi p[er cons]ules et sacerdotes qu[in]sicuro qu[oque anno senatus decrevit. Pr]iva[t]im etiam et municipatim univer[si cives unanimite]r in[tinente]r apud omnia pulvinaria utilita vale[tu]din[addirittura mea s]upp[licaverunt.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*